Vraćanje proizvoda

Reklamacije i vraćanje Proizvoda

Ostvarivanje prava zbog nesaobraznosti robe

Molimo Vas da prilikom prijema pregledate Proizvode i pripadajuću dokumentaciju. Ukoliko prilikom preuzimanja Proizvoda od kurirske službe ustanovite vidno oštećenje Proizvoda ili pakovanja ili nakon otvaranja paketa ustanovite da su Proizvodi fizički oštećeni, neophodno je da u roku od 24h kontaktirate kurirsku službu i sa njima napravite zapisnik o oštećenju.

Korisnik može dostaviti svoju reklamaciju Trgovcu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Proizvoda („Reklamacija“).

Reklamacija se podnosi popunjavanjem Reklamacionog formulara sa detaljnim objašnjenjem u čemu se sastoji nesaobraznost, a koji je potrebno poslati u elektronskoj formi na i-mejl adresu . Reklamacioni formular ćemo Vam poslati zajedno sa Potvrdom slanja.

Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica Visa, Mastercard, Maestro i American Express, Korisnik je dužan da u Reklamaciji navede i podatak iz potvrde o uspešno obavljenom plaćanju (TRANSACTION_ID, AUTH_CODE).

Trgovac je u obavezi da u roku od 48h od prijema potvrdi Korisniku da je dobio Reklamaciju i da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Korisniku na izjavljenu Reklamaciju. Odgovor na Reklamaciju mora da sadrži odluku o prihvatanju Reklamacije, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje Reklamacije, koji ne može biti duži od 8 (osam) dana.

Trgovac neće uvažiti Reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni Reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika. U slučaju da je Reklamacija uvažena, Korisnik je dužan da Trgovcu vrati nesaobrazni Proizvod putem kurirske službe koja je Korisniku isporučila robu (JP Pošta Srbije), o trošku Trgovca.

Select currency